Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie rejestracji na Konferencję jest

FUNDACJA KLINIKI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEJŚCIE…

Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Justyna Warpechowska, adres email:organizator@konferencja-pdim.pl, tel. 603 064 257

2. Dane osobowe będą: 1) przetwarzane w związku z Pani/Pana udziałem w Konferencji tj. w celu wykonania i rozliczenia Umowy (w zakresie fakturowania i wydawania certyfikatów uczestnictwa), 2) przechowywane przez okres realizacji Umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. pkt c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie Pana/Pani zgody art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania Pani/Pana danych w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Organizator, oraz inne podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych i audytowych.

5. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych: okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości jeżeli ma to zastosowanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

7. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt nie podania danych uniemożliwia nawiązanie współpracy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez Pani/Pana zgody.

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Klauzuli prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.