Regulamin rejestracji uczestników

Regulamin rejestracji uczestników, I Ogólnopolskiej Konferencji „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania 2019” – 14-15.06.2019r. – Warszawa

 1. Postanowienia ogólne
  1. I Konferencja „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – standardy postępowania, szanse, zagrożenia i nowe wyzwania” 2019 ”, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 14-15 czerwca 2019 r. w sali wykładowej Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatri i Neurologii w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 9.
  2. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Przejście przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, z siedzibą w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 4 9, NIP:5213640200 (zwane dalej: Organizatorem).
  3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
  4. Uczestnikami Konferencji są:
   1. osoby upoważnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w szczególności lekarze psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, pediatrzy, interniści, lekarze innych specjalności, lekarze POZ, Wykładowcy będący osobami uprawnionymi do wystawiania recept;
   2. inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji;
   3. Wykładowcy nie będący osobami upoważnionymi do wystawiania recept.
  5. W ramach Konferencji odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczona wyłącznie dla Uczestników o których mowa w pkt. 1.4 (a).
  6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://www.konferencija-pdim.pl/.
 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
  1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
   a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji http://www.konferencja-pdim.pl/ lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji tj. 14-15 czerwca 2019 r.
   b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
  2. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy
   FUNDACJA KLINIKI PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEJŚCIE,
   Nr konta 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415,
   tytułem: udział w „Farmakoterapia w psychiatrii dzieci i młodzieży – 2019”,
   podając:
   – w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem imiennego rachunku ): imię i nazwisko,
   – w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP,
   – w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata.
  3. Organizator wystawi fakturę VAT/paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
  4. FV wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
  5. Uczestnikiem, który wygłasza prezentację na dany temat jest osoba, która: – uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej z własną prezentacją, – została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy, w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną.
  6. ZWOLNIONYMI Z OPŁAT są: wykładowcy, przewodniczący sesji.
  7. Identyfikator dla Uczestnika, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 b) i c) nie uprawnia do udziału w sesjach naukowo-dydaktycznych poza wystąpieniem własnym  i w wystawie firm branży medycznej i farmaceutycznej.
  8. Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji w wersji PDF na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, po zakończeniu obrad konferencyjnych. (certyfikat – forma papierowa lub elektroniczna)
  9. Za udział w Konferencji Uczestnik, o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Lekarską.
  10. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  11. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły na podstronie serwisu Konferencji w dziale „Rejestracja”).
  12. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu 9 czerwca 2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa tylko osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, tj. 14-15 maja 2019 r.
  13. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej.
  14. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
   1. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział,
   2. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
  15. Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty na adres Organizatora, Organizator ma 90 dni na dokonanie zwrotu.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. Ceny i warunki płatności
  1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji.
  2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji. Po wystawieniu faktury zmiany będą możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach.
  3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
  3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
  2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  5. Organizator zastrzega, iż przebieg Konferencji może być rejestrowany dla celów dokumentacyjnych i referencyjnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Dane osobowe: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem Konferencji. Administratorzy Państwa danych nie sprzedają i nie użyczą zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji w związku z udziałem w Konferencji. 2. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli prywatności na stronie internetowej Konferencji.
  8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
  10. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji, zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji grupowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
  11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej http://www.konferencja-pdim.pl.
  12. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej